transform your career with us!

We take pride in our involvement with our clients' newly constructed and renovated ships. We contribute to both history and memorable experiences, ensuring the satisfaction of our direct clients and their passengers. Whether it's a massive, luxurious cruise ship or a small dredger, our purpose remains the same: to ensure our clients are pleased with the results and take pride in them.

We are proud of our employees, and our employees take pride in being a part of the Aros Marine team. Here, every employee, regardless of their title, is significant because they contribute to the creation of "Ship you are proud of." Join us and elevate your professional journey!

Explore our open positions!

One of the professional skill development programs that we at Aros Marine house
is a project on "Apprenticeship and Skill Development in Workplace."

UAB Aros Marine įgyvendina projektą pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

UAB Aros Marine įgyvendina projektą pagal priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“

Projekto pavadinimas: Pameistrystė darbo vietoje

Projekto numeris: 09.4.3-ESFA-K-827-04-0060.

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Projekto tikslinė grupė – pareiškėjo ir projekto partnerių darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma pagal priemonės finansavimo sąlygų aprašą remiama veikla – įmonių darbuotojų mokymas darbo vietoje, skirtas kvalifikacijai tobulinti.

Projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti 484 projekto partnerių darbuotojai. Visi mokymuose dalyvavę asmenys gaus mokymų baigimo pažymėjimus.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės   švietimas   ir   žmogiškųjų   išteklių   potencialo   didinimas“   09.4.3-ESFA-K-827  priemonę „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

We grow together with our employees as we share our success stories. We hope that one day we’ll share your story too.

SUCCESS STORIES

GET IN TOUCH

Dovilė Gakienė
Recruiter
Jurgita Berontienė
Head of Recruitment

Are you already a part of Aros Marine team? Share your insights anonymously by leaving a comment about your experience with our company.